สพม.35 ประชุมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการ สพฐ. เป็นประธาน ซึ่งบุคลากรของ สพม.35 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม (แกนนำโรงเรียนคุณธรรมระดับ EMS ภาคเหนือ)
2.นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม.35 (แกนนำโรงเรียนคุณธรรมระดับ RT สพม.35 และเขตตรวจราชการที่ 15)
3.นางวราภรณ์ สว่างการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (วิทยากรอาสามูลนิธิยุวพัฒน์/มูลนิธิยุวสถิรคุณ)
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน