สพม.35 ประชุม กต.ปน.

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุม กู่คำ สพม.35 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
โดยเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมประชุม กว่า 50 คน เพื่อรับรู้รับทราบ ระเบียบกระทรวงศึกษา อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ตลอดรวมถึง การวางแผนการกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษา สพม.35 ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล /เจ้าของเรื่อง