สพม.35 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนดให้หน่วยงานมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ