สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา” สหวิทยาเขตกัลยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการฯ ประเมินสายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดลำปาง สหวิทยาเขตกัลยา ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน