สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา” สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการฯ ประเมิน สายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดลำปาง สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

รุ่งรัตน์ มองทะเล
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน