สพม.35 พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ฯ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เปิดการอบรม “โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา” ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยากร คือ ดร. พรนับพัน วงศ์ตระกูล รองประธานมูลนิธิทักษะเพื่ออนาคต ชี้แจงในการดำเนินงานโครงการและจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนแม่ข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการเพื่อขยายผลถึงการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นางสาวภัทรมาศ ปินใจ: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ ภาพ
นางสาววาสนา บุญมาก: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ ข่าว