สพม.35 พัฒนาครูผู้ช่วย ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สร้างความรู้ ความเข้าใจเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปรับฐานความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 51 คนในสังกัด ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงาน ปปช.ภาค 5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้รับทราบ บทบาทความเป็นครู รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อาทิเช่น การสอนพิเศษ หรือหารายได้ อื่นใด ภายใต้บริบทความเป็นข้าราชการและ การแยกแยะเวลาของทางราชการ ตลอดรวมถึงการทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อสั่งสอนศิษย์ พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความศรัทธาในตัวครู
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

บุคลากรกลุ่มบริหารบุคคล/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ