สพม.35 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยกระดับการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมได้แก่ครูในสังกัดทุกโรงเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาสื่อฯ โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักจัดการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่ม DLICT เจ้าของโครงการ