สพม.35 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 ประธานกรรมการ ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (จังหวัดลำปาง) สังกัด สพม.35 เพื่อจัดส่งผลการคัดเลือกไปยัง สำนักงานจังหวัดลำปาง พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด และระดับประเทศ ต่อไป

วัชรี สิทธิวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล/รายงาน-ภาพ