สพม.35 พิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยการนั่งประชุม รักษาระยะห่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อติดตาม ทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2563 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งให้เกิดความโปร่งใส่ ตามเจตนารมณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดาววรรณ สินธุบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ