สพม.35 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคณะครู ในสังกัด

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 462 รางวัล จำนวน 7 สหวิทยาเขต ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วันที่ 15 มกราคม 2564
ดังมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 13 ราย
2. รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 ราย
3. รางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 443 ราย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชมภาพข่าวกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน/ภาพ
วัชรี สิทธิวงค์/รายงาน