สพม.35 มอบเกียรติบัตรให้ผู้สร้างแบบเรียนออนไลน์

ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตร ผู้ออกแบบการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 8 คน ที่จัดทำบทเรียนออนไลน์ ได้แก่
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2. Teaching Technique Comprehension for English Teacher จัดทำโดย นางสาวภัทรมาศ ปินใจ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) จัดทำโดย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
4. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA – Style Online Testing จัดทำโดย นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
5. การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโดย นายรณชัย พิชิตสันต์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
6. การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางชญาดา โนตาปิง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
7. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จัดทำโดย นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
8. การประเมินความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จัดทำโดย นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ

บุคลากรที่ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ (สพม.35/หน่วยงานอื่น) สพม.35 ได้ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้ “เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์” ตามเกณฑ์เกียรติบัตร (ต่อเดือน) ดังนี้

เกียรติบัตร จำนวน 1 – 5 ฉบับ   อยู่ในระดับดี
เกียรติบัตร  จำนวน  6 – 10 ฉบับ  อยู่ในระดับดีมาก
เกียรติบัตร จำนวน 11 ฉบับ ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563  มีผู้เข้าทำแบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 35,849 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสร้างบทเรียนออนไลน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมี นางวัชรี สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะ เป็นผู้ดำเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าของโครงการ