สพม.35 ยกระดับงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดโครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ณ ศูนย์แนะแนวจังหวัด
ประจำจังหวัดลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วม จำนวน 50 คน
โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการวัดแวว วัดความถนัดด้านการศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อเป็นฐานให้นักเรียนค้นพบตัวเอง อีกทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรองรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของการดำรงชีวิตนักเรียน ในศตวรรษที่ 21 และรองรับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร/ภาพ
พนักงานขับรถ