สพม.35 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563

วันพุธที่ 7 กันยายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา
2. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
3. การรับตำแหน่งของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. พร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ -คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การแถลงผลการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ ปีที 3
5. การเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบออนไลน์
6. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของพสกนิกร
7. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์”โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสพป.ตาก เขต 2
8. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 สพป.ตาก เขต 2

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ทีนี

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ