สพม.35 รับชม พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. สพฐ. คว้าอันดับสูงสุดขององค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 2 ปี
3. การจัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
4. การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. การขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT MONOTOR” ภายใต้โครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตอน สพท.กับการทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อเด็กยากจนพิเศษ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ