สพม.35 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9-2563 เพื่อรับทราบการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชนทุกภาคพื้นที่อย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ