สพม.35 รายงานผลปี 2563 และวางแผนดำเนินงาน ปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และวางแผนขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 โดยนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน กิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์ สรุป ประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ