สพม.35 ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ปี 2563

สพม.35 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานในระดับจังหวัดต่อไป
โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.35 เข้า ร่วมประชุมประกอบด้วย นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ในระดับ สพม.35 และนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในฐานะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ