สพม.35 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 นำโดยนางสาววาสนา บุญมาก นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักกิจกรรมนักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชาในทุกระดับชั้น สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 รวมทั้งมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพดีมาก จนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จนได้รับรางวัล IQA AWARD ในระดับยอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นกลไกควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามบริบทตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทวงการประกันคุณภาพที่ประกาศไว้ ซึ่งมีดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษาต้นแบบ และนำเสนอผลงานในหัวข้อ “ระบบและกลไกลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ปีการศึกษา 2562 จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ