สพม.35 ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เถินวิทยา

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายงาน/ภาพ