สพม.35 ร่วมบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม

คณะข้าราชการครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 นำโดยนายชนินท์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07:30 น. ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถนนไฮเวย์ – ลำปาง – งาว อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์วางพวงมาลา บวงสรวงและพร้อมนี้ได้จัดพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกับสดุดี รำลึกพระเกียรติคุณในฐานะเจ้าผู้ครองนครลำปาง ผู้สร้างวีรกรรมที่กล้าหาญ กู้บ้านสร้างเมืองให้ปกติสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมาชั่วลูกหลาน ตลอดจนร่วมกับอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป

ภัทรมาศ ปินใ/รายงาน-ภาพ