สพม.35 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะบุคลากร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
โดยเนื้อหาสาระการประชุม คือ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงบประมาณ ปี 2563-2564, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การจบการศึกษาของนักเรียน, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การใช้เทคโนโลยีเครื่องในการสื่อสารและการนำเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน/มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการบริหารงานบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมภาพ สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน