สพม.35 ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพบ. ครั้งที่ 21/2563

นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 พร้อมด้วยนางนภาพร แสงนิล, นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35
นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/ 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปันเจิง โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. การเยี่ยมสนามสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563
3. การลงพื้นที่ตรวจราชการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
4. แนวทางการสอนพระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาาญการพิเศษ/ราายงาน
ศศิธร บุญชุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ภาพ