สพม.35 ร่วมประชุมวิเคราะห์ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพ

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35 นายวิโรจน์ หลักมั่น ผอ.รร. เถินวิทยา นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผอ.รร.เวียงมอกวิทยา และ นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ ร่วมปประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 26-29 พย.2563 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร # โรงเรียน SMT สสวท.

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ-รายงาน