สพม.35 ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดการโครงการ TFE (Teams For Education ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ , นางสาววาสนา บุญมาก และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ซี่งเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education ) ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะทำงานจากทุกส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 10 มีนาคม 2563

พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ