สพม.35 ร่วมประชุม เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกิ่วลม โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่บริการของตำบลนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งฝาย และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความร่วมมือในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายเทวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กล่าวรายงาน

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน