สพม.35 ร่วมประชุม โครงการนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดประชุมโครงการ Innovation For Thai Education IFTE นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูน ปี 2564 โดยมีนายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
โดยมีนายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ เรื่องตั้งศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด รองรับ สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

คฑาวุฒ แข็งแรง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ