สพม.35 ร่วมประชุม Cluster เพิ่มประสิทธิผลการบริหารฯ

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ร่วมประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ Cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่เขต 1
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รองรับการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษา ให้มี หน่วยานประสานงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง และภูมิภาค ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ชมข่าว FB สพม สามสิบห้า
อุดม ถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของเรื่อง