สพม.35 ร่วมฟังนโยบายสพฐ. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรในสังกัด รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2.กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “จิตอาสาเสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563
3.สพฐ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
4.การเปิดการเรียน On – Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า – 19
5.สพฐ.เชิญชวนประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อ/ ภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด/ การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ New Normal ในยุค COVID-19
6.โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 และโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ถวายองค์ราชาพัฒนาการอ่านการเขียนเต็มร้อย ปีทองของการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย สพป.ลพบุรี เขต 2
7.การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

นางสาวนลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ: ภาพ
นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายงาน