สพม.35 ร่วมรับฟังการจัดการเรียนการสอนทางไกล “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน
การประชุมทางไกลครั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ( DLICT) สพม.35 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมรับฟังจัดการเรียนการสอนทางไกลครั้งนี้ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสาร โดยอยู่บนพื้นฐานการป้องกันโรคติดต่อฯ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงติดต่อ อันถือได้ว่าประสบผลสำเร็จช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น สัญญามีความครอบคลุม ชัดเจนทุกพื้นที่ เตรียมความพร้อม การเรียนทางไกล

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด/ภาพ
กลุ่ม DLICT/เจ้าของเรื่อง