สพม.35 ร่วมรับฟังนโยบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางนภาพร แสงนิล และนางเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะอำนวยการกลุ่มและบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. การลงพื้นที่สนามสอบครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ-
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบ
3. การประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARD ระดับชาติ ประจำปี 2563
4. รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบถาดอาหารมาตรฐาน จำนวน 6,886 ใบ ให้กับโรงเรียนในโครงการ
อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาตรการป้องกัน
โรคโควิด-19 มูลค่า 2,500,000 บาท
5. ศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ
6. โครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั่วมหาวิทยาลัย

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รายงาน/ภาพ