สพม.35 ร่วมรับฟังโครงการจัดการศึกษาแนวพุทธ สพฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมการประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวมอบนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียนฯ , ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบข้อคิดเห็นการดำเนินการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธฯ ปีงบประมาณ 2564 แบ่งการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม (โรงเรียน ครู นักเรียน) ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มอบหมายให้ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ สพม.35 และนางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ