สพม.35 ร่วมรับฟัง พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562

คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมรับฟัง พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เด็กน้อยชาวดอย…อ่านออกเขียนได้ทุกคน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. ช่อง OBEC Channel โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หัวข้อรับชม โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ , เด็กน้อยชาวดอย…อ่านออกเขียนได้ทุกคน, การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commarce) , โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/รายง่าน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของเรื่อง