สพม.35 ร่วมอบรมปฏิบัติการ ศธจ.ลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำคู่มือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยทาง TFE(Teams For Educaiont) มีโรงเรียนไหล่หินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มี นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นผู้มอบ
การจัดอบรมฯ ดังกล่าว คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ,นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ร่วมรับการอบรม นอกจากนี้ นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน และนางสาวพิชญา คำปัน ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา ACTIVE LEARNING กระบวนการ PLC ฯลฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อ 8 มิถุนายน 2562

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ