สพม.35 ร่วมให้กำลังใจประเมิน TO BE NUMBER ONE ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วยคณะ ร่วมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ระดับพื้นที่) ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจประเมิน
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต (อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด (อดีต อธิบดีกรมสุขภาพจิต) นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการ จ.ตรัง จ.สตูล จ.ยะลา) การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจสภาพจริง และรวบรวมคะแนนเพื่อเข้ารับการประเมินระดับประเทศต่อไป
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

วศินี วนรัตน์
นักวิชาการจัดการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ-รายงาน
พลอยไพลิน นิลกรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง