สพม.35 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนแม่พริกวิทยา อีกทั้ง ตรวจเยี่ยมการเรียนผ่านระบบทางไกลบ้านพักนักเรียน อีกด้วย
การตรวจ ติดตามครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

มนตรี นันไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง