สพม.35 วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เตรียมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรจุตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2560
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ปน. สพม.35 ครั้งนี้ โดยมีองค์คณะบุคคลประกอบด้วยกลุ่มวิชาการ กลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ฃ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ