สพม.35 วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดี สี่ มุมเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการวมโรงเรียนเครือข่าย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 ในอัตราส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังกล่าว ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมปันเจิง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” สร้างแนวทางโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้มีส่วนร่วม เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
ชมข่าว สพฐ.ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของเรื่อง