สพม.35 วางแผนติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 29 กันยายน 2563

เพื่อวางแผนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรจุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การทุจริต ทำให้งานบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ชม ข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
นลินา เลาสูง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ