สพม.35 วางแผนเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะมีการดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน และนางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกล่าวรายงาน โดยเชิญตัวแทนคณะครูโรงเรียนละ 2 คนเข้าร่วมจำนวน 100 คน เข้าร่วมปรึกษาหารือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
สนามสอบสังกัด สพม.35 แบ่งสนามสอบ ดังนี้
– สนามสอบจังหวัดลำปาง จำนวน 20 สนามสอบ จำนวน 130 ห้องสอบ นักเรียนเข้าร่วมรับการทดสอบ จำนวน 3,628 คน
– สนามสอบจังหวัดลำพูน จำนวน 13 สนามสอบ จำนวน 78 ห้องสอบ นักเรียนที่เข้าร่วมรับการทดสอบ จำนวน 2,140 คน

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ