สพม.35 สร้างความเข้าใจระบบประกันภายนอกรอบสี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 นำโดยนายชนินทร์ วรรณมณี. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วยนางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ. ได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ในการนี้ ได้ให้ข้อมูลดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจองสถานศึกษา
2. การเขียนมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้มาจากเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยใช้ตัวอย่างที่กำหนดให้
3. การเขียน sar ปีการศึกษา 2562
4. การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน
5. การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และการประเมินความโดดเด่น
6. การเพิ่มช่องทางติดต่อ ศน ที่รับผิดชอบผ่านเพจ และ blog :งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 และผ่านเบอร์มือถือที่กำหนดไว้
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ณัฏฐยศ ป่าหลวง ที่ให้ความสำคัญการดำเนินการประดับคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูในโรงเรียนทุกคน และขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เข้ารับฟังในครั้งนี้
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่
ภาพโดย

ศน.พีรวุทธิ์ สีตาบุตร Ohm Dekkelangnakorn
ศน.ชนัดดา ทิพย์เลิศ Janejoy Thiplird