สพม.35 สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562 ให้คณะครูและนักเรียนในสังกัด จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครู และนักเรียนแกนนำ ฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ในระบบ NISPA และ CATAS วิทยากร นายพนม จอมอินตา อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด และนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ