สพม.35 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์และทุ่งอุดมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยนางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ออกส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตลอดรวมถึงให้คำปรึกษา สร้างความชัดเจนกระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 ให้แก่โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ โดยมีนางปริศนา วรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ