สพม.35 เดินหน้าจัดการศึกษา ผ่านประชุมทางไกล ต้านภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ (Video Conference) ด้วยระบบออนไลน์ ศูนย์เผยแพร่ข่าวสาร ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 มีนางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัด และร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยรูปแบบการประชุมสามารถสื่อทางแบบสองทาง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถาม ผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุม ทำให้สามารถตรวจสอบความคมชัดของภาพ เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

อริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง
กลุ่ม DLICT /เจ้าของโครงการ