สพม.35 เดินหน้าจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2564

สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำ
ของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
เพื่อทบทวนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และวางแผน
ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ให้ครอบคลุมนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ