สพม.35 เตรียมการอบรมระบบบริหารจัดการศึกษา ระยะ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่ม DLICT จะจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ระยะ 3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน ช่วยให้บริหารจัดการงานในสำนักงาน จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมปรึกษาหารือเตรียมการอบรมฯ ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35

อริญา วงค์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่ม DLICT/เจ้าของโครงการ