สพม.35 เตรียมความพร้อมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (OBEC AWARDS) ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิทยากร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ดร.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง/ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน และระดับสถานศึกษา ได้แก่ ตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ (OBEC AWARDS) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/ลำปางกัลยาณี/ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วมประชุม

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

วัชรี สิทธิวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคลฯ/รายงาน-ภาพ