สพม.35 เปิดการแข่งขันกีฬาสี ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านทักษะกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้อยู่ร่วมกันปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน