สพม.35 เปิดงานกีฬาสี โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตามความสามารถและความถนัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสริมสร้างจิตสำนึกให้รู้รักสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

นางสาวฐารดี วงศ์ษา : ภาพ
นายลัญจกร ผลวัฒนะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ข่าว