สพม.35 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหมายให้โรงเรียนแม่ทะวิทยา ดูแลโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนสามัญศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563

ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน